ASOCIAŢIA JURNALIŞTILOR DIN SĂLAJ – C.I.F. 17653721, Str. Nicolae Titulescu, nr. 1, Zalău, jud. Sălaj

CONVOCATOR

Asociația Jurnaliștilor din Sălaj

            Subscrisa Asociația Jurnaliștilor din Sălaj, cu sediul în Zalău, str. Nicolae Titulescu nr. 1, județul Sălaj, prin președintele Asociației, D-nul Vasile-Daniel Săuca, în baza prevederilor art. 26 din Statutul Asociației și a dispozițiilor OG 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, actualizată, reconvoacă Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 19.04.2024, ora 10:00, la sediul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj (Zalău, P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 12), cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  1. Prezentarea și aprobarea exercițiului financiar al Asociației Jurnaliștilor din Sălaj pe anul 2023;
  2. Actualizarea listei membrilor Asociației Jurnaliștilor din Sălaj;
  3. Diverse

 Conform art. 30 din Statutul Asociației, având în vedere faptul că la prima convocare din data de 18 Aprilie 2024 au participat doar 3 membri ai Asociației Jurnaliștilor din Sălaj, neîntrunindu-se majoritatea de jumătate plus unu din numărul asociaților, la cea de-a doua convocare măsurile se iau cu majoritate de jumătate plus unu din numărul asociaților prezenți, majoritate care nu va putea fi mai mică de trei membri. Aceste aspecte au fost menționate și în convocatorul din data de 03 Aprilie 2024, în care am menționat faptul că, în cazul în care, la adunarea generală din data de 18.04.2024 nu se întrunește majoritatea necesară, adunarea generală se va întâlni din nou, în data de 19.04.2024, la ora 10:00, la sediul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

            Ținând cont de aceste prevederi, vă adresăm cu respect rugămintea de a asigura prezența membrilor Adunării Generale a Asociaților la această ședință.

      Președinte,                                                                                                      Data,

Vasile-Daniel Săuca                                                                                     18 Aprilie 2024

⇒ Convocator Adunarea Generala a Asociaților (18.04.2024)

ASOCIAŢIA JURNALIŞTILOR DIN SĂLAJ – C.I.F. 17653721, Str. Nicolae Titulescu, nr. 1, Zalău, jud. Sălaj

CONVOCATOR

Asociația Jurnaliștilor din Sălaj

            Subscrisa Asociația Jurnaliștilor din Sălaj, cu sediul în Zalău, str. Nicolae Titulescu nr. 1, județul Sălaj, prin președintele Asociației, D-nul Vasile-Daniel Săuca, în baza prevederilor art. 26 din Statutul Asociației și a dispozițiilor OG 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, actualizată, convoacă Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 18.04.2024, ora 10:00, la sediul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj (Zalău, P-ța 1 Decembrie 1918 nr. 12), cu următoarea 

ORDINE DE ZI:

  1. Prezentarea și aprobarea exercițiului financiar al Asociației Jurnaliștilor din Sălaj pe anul 2023;
  2. Actualizarea listei membrilor Asociației Jurnaliștilor din Sălaj; 

Amintim membrilor Asociației faptul că, conform art. 30 din Statutul Asociației, Adunarea generală lucrează valabil în prezența a jumătate plus unu din membrii săi și adoptă hotărâri cu majoritatea de jumătate plus unu din numărul asociaților. Dacă la prima convocare nu se întrunește această majoritate, la cea de-a doua convocare măsurile se iau cu majoritate de jumătate plus unu din numărul asociaților prezenți, majoritate care nu va putea fi mai mică de trei membri. Convocarea se face în scris cu cel puțin 15 zile înainte de data ținerii adunării, iar convocatorul va cuprinde în mod obligatoriu: data ținerii adunării, ordinea de zi și locul desfășurării adunării. În cazul în care, la adunarea generală din data de 18.04.2024, nu se întrunește majoritatea necesară, adunarea generală se va întâlni din nou, în data de 19.04.2024, la ora 10:00, la sediul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj.

Totodată, amintim și faptul că potrivit art. 26 din Statut, „Adunarea generală a asociației este organul de conducere al Asociației, alcătuit din toți membrii acesteia. Adunarea generală se întrunește în ședințe ordinare și ședințe extraordinare. Aceste ședințe pot avea loc atât cu prezență fizică, cât și prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță. Ședințele ordinare se convoacă de regulă odată pe an, în primul trimestru al anului următor celui expirat, la data la care s-a definitivat situația fnanciară a gestionării patrimoniului. Adunările generale extraordinare se convoacă ori de câte ori este necesar, pentru rezolvarea unor chestiuni urgente din activitatea Asociației”. Potrivit art. 17, „Membrii Asociației au dreptul de a se retrage oricând din Asociație. La propunerea Consiliului Director, Adunarea generală poate declara retras din Asociație acel membru care nu participă de trei ori consecutiv la Adunarea generală pentru care a fost convocat sau care nu mai desfășoară activități legate de mass-media din județul Sălaj”.

            Ținând cont de aceste prevederi, vă adresăm cu respect rugămintea de a asigura prezența membrilor Adunării Generale a Asociaților la această ședință.

      Președinte,                  Data,

Vasile-Daniel Săuca                                                                                     03 Aprilie 2024

⇒ Convocator Adunarea Generala a Asociaților (03.04.2024)